STATUT FUNDACJI

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (18.07.2013r.) przed notariuszem Agnieszką Sztylak,

prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu stawił się:

Pan Michał Czapski

Tożsamość stawającego ustaliła notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego serię i numer

powołano przy jego nazwisku.

OŚWIADCZENIE FUNDATORA O ZAŁOŻENIU FUNDACJI

§ I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r.,

nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), ustanawia fundację pod nazwą: Fundacja Czapski Art Foundation, zwaną w

dalszej części niniejszego aktu „Fundacją”.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja
  może powierzać zagranicznym osobom fizycznym i prawnym reprezentowanie jej interesów za granicą.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały i zakłady oraz łączyć się z innymi Fundacjami na warunkach określonych
  każdorazowo uchwałą Zarządu Fundacji. Fundacja może tworzyć swoje oddziały poza terytorium
 4. Ministrem sprawującym nadzór nad fundacją jest minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

[ … ]

Cele i zasady działalności statutowej

§ 5.

Cele Fundacji:

 1. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz jej upowszechnianie, ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do

kultury i sztuki.

 1. Wielopoziomowe wprowadzanie sztuki w świat biznesu oraz badanie ich wzajemnego oddziaływania.
 2. Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu,

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i

organizacjach.

§ 6.

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

1) wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz

ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu

zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności

własnej,

2) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury

i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności

własnej,

3) tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej,

4) prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw,

5) inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców,

6) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych,

7) wspieranie działalności osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej w zakresie dostępu do edukacji, a w szczególności wspomaganie osób szczególnie uzdolnionych ze

środowisk wymagających pomocy organizacyjnej i finansowej oraz prowadzenie w tym zakresie działalności

własnej,

8) rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,

9) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,

10) projekcje filmów,

11) działalność galerii i salonów wystawienniczych,

12) działalność domów i ośrodków kultury.

13) artystyczną i literacką działalność twórczą,

14) działalność obiektów kulturalnych,

15) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

16) produkcję filmów i nagrań wideo,

17) działalność usługową pozostałą,

18) działalność radiową i telewizyjną,

19) współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także

współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami,

20) organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów,

wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, a także przyznawanie

nagród i fundowanie stypendiów,

21) tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promowanie i

realizację programów służących realizacji celów Fundacji,

22) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami

Fundacji,

23) przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji.

[ … ]

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 10.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do

podziału pomiędzy Członków Zarządu Fundacji.

 1. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową, zgodnie z

obowiązującymi w tym względzie przepisami.

[ … ]

Majątek fundacji

§ 11.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora (…). Majątek Fundacji stanowią środki

pieniężne rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności fundacji.

 1. Źródłem finansowania Fundacji są przychody z:

a) darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację od krajowych

i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

prawnej,

b) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

c) dotacji, grantów i subwencji osób prawnych,

d) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku fundacji,

f) odsetek bankowych, lokat.

 1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów

działalności Fundacji.

[ … ]

Postanowienia końcowe

§ 19.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

[ … ]

Uprawnienia Fundatora

[ … )

§ 24.

Niniejszy Statut Fundacji został ustalony przez Fundatora i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

§ II.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Fundatorowi i Zarządowi Fundacji w dowolnej ilości egzemplarzy.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

logotypy-urzedowe-01-01