Informacja o rozstrzygnięciu zapytania konkurencyjnego

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania konkurencyjnego
na usługi doradcze dla Zespołu Fundacji CAF w zakresie projektu
„InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu”
nr wniosku RPWP
.01.03.02-30-0005/16-00 w ramach programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Fundacja Czapski Art Foundation
ul. Zeylanda 1/2
60-808 Poznań

tel.: +48 61 225 0482

fax: nie dotyczy

adres e-mail: anna.fedorczuk@czapski.art.pl

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono ofertę

inEdu Hanna Król

ul. Firlika 30L

60-692 Poznań

www.inEdu.pl

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA do zapytania konkurencyjnego z dnia 08.11.2016 r.