InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu

ZAPYTANIE KONKURENCYJNE na usługi doradcze dla Zespołu Fundacji CAF w zakresie projektu “InCAF – Inteligentny system wspierania od pomysłu do przemysłu” nr wniosku RPWP.01.03.02-30-0005/16-00 w ramach programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działanie
1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Dokument PDF do pobrania

Dokument WORD do pobrania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument opatrzone jest numerem: 1/11/2016/InCAF
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym w ramach niniejszego postępowania
powinni powoływać się na powyższe oznaczenie.